RETURN

Management Group

Board of Directors

Chairman of the Board:Zhang Xiaobo

Members of the Board:Zhang Xiaobo、Qin Junman、Liu Jianhui、Liu Qia ming、Zhang Qibin、Gong Jingsheng、Wu Runhua、Fang Tiansan、Zhong Weimin、Gui Weihua、Wang Wei、Wang Yun、Yi Youlu、Yu Yihua

Supervisory Commission

Chairman of the Supervisory Commission:Wen Zhe

Members of the Supervisory Commission:Wen Zhe, Zhu Xiaoming, Zhu Li, Huang Weihua

Senior Management

Secretary of the Party Committee:Zhang Xiaobo

President / Deputy Secretary of the Party Committee:Wu Runhua

Vice President / Secretary of the Board:Zhang Xiaojun

Vice President:Liu Xueke

Secretary of the Discipline Inspection Commission / Chairman of the Labor Union:Wen Zhe

Chief Engineer:Tang Zunqiu

Vice President:Fang Tiansan

Chief Financial Officer: Qiu Ning

90后吊带丝袜